Erev shel shoshanim
Nitzeh na el habustan
Mor besamim ulevona
Leraglech miftan.

Layla yored le’at
Veru’ach shoshan noshvah
Havah elchash lach shir balat
Zemer shel ahava

Shachar homa yonah
Roshech maleh t’lalim
Pich el haboker shoshana
Ektefenu li.